Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Slovníček pojmů

5. srpna 2012 v 16:45
Abecedně seřazené pojmy, které se mohou i nemusí vyskytovat v textu článků. Nejedná se pouze o pojmy úzce související s psychologií, jsou zde zahrnuty i výrazy z ostatních humanitních věd, které se často vyskytují například v přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Slovníček je průběžně aktualizován.Afázie= porucha tvorby a porozumění řeči způsobená poškozením mozku

Agnozie = obecný pojem označující narušení či poruchy poznávání

Alibismus = snaha vyhnout se zodpovědnosti, politika dvojí tváře

Altruismus = když někdo jedná ve prospěch ostatních, nesobecký způsob myšlení, chování, opak egoismu

Amnézie = částečná porucha paměti

Androgenizace = vliv androgenu na anatomii a vývoj mozku

Anhedonie = ztráta schopnosti prožívat radost

Antedatovat = opatřit dopis nebo spis či jiný písemný materiál dřívějším datem

Apnoe = krátkodobá zástava dechu ve spánku

Argot = pojmenování pro mluvu některých sociálních skupin, která může být ostatním nesrozumitelná

Asexualita = naprostý nedostatek prožívání sexuální přitažlivosti

Asketismus = odříání, člověk se zřekne světských radostí, požitků a smyslových tužeb

Blud = nevývratné přesvědčení, které by většina lidí považovala za chybnou interpretaci skutečnosti

Cynismus = pohrdání mravními hodnotami, mravní necitelnost

Dědivost = procento proměnlivosti rysu, které je vysvětlováno genetickými rozdíly mezi jedinci v populaci

Deindividuace = pocit ztráty osobní identity a anonymního splynutí se skupinou

Demokratizace vzdělávání = zajištění rovnosti šancí v přístupu ke vzdělávání

Dětská amnézie = neschopnost vybavit si události z prvních let života

Drogová tolerance = snížený účinek drogy při jejím opakovaném užití

Ego = výkonná složka osobnosti

Emoce = komplexní stav vznikající v reakci na určité afektivně zabarvené zážitky

Empowerment = posilování rozhodovacích pravomocí zaměstnanců včetně jejich odpovědnosti a samostatnosti

Farizejství - pokrytectví

Fatalismus - osudová předurčenost, věříme, že vše je dáno osudem

Feromony = chemické látky, které organismus uvolňuje do vzduchu, aby je cítili ostatní příslušníci stejného druhu

Filantropie = láska k lidem

Fobie = intenzivní strach z podnětu nebo situace, kterou jiní lidé nepovažují za nebezpečnou

Funkcionalismus = studium operací mysli sloužících adaptaci organismu na okolní prostředí a fungování v něm, jeden z psych. směrů 19. století

Fylogeneze = vývoj druhu, časový sled ontogenezí

Fyziologie = studuje funkce živého organismu a jeho částí

Habituace = redukce síly reakce na opakující se podnět

Halucinace = smyslové vjemy bez přítomnosti relevantní nebo přiměřené vnější stimulace

Heuristika = nekomplikovaná metoda, jejíž použití je relativně jednoduché a často (ne však vždy) vede k nalezení správného řešení

Hypnóza = uměle navozený stav vědomí, kdy jedinec dobrovolně přenechá část kontroly nad svým chováním hypnotizérovi a přijímá určité zkreslení reality

Hypotéza = tvrzení, jež lze testovat

Id = nejprimitivnější část osobnosti

Ideologie = soustava přesvědčení a postojů

Iluze = chybný či deformovaný vjem

Individuace = individuální posouzení osobních vlastností

Introspekce = metoda zoumání duševních procesů, pozorování a zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení a cítění

Katarze = zbavení se emocí jejich silným prožitím

Kategorizace = proces přiřazování objektu k pojmu

Konformismus - člověk se přizpůsobuje stavu věcí, pasivní přijímání hodnot a norem

Kontroverze = spor, hádka, ale i vědecká učená debata, sporná otázka a věc apod.

Konvergence = sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení.

Misantropie = nenávist k lidem, stranění se, mrzoutství až chorobná nevraživost.

Motivace = stav dodávající činnosti jedince energii a směr

Percepce = vjem, proces vnímání, - V kontextu chování jedince v organizaci lze jeho sociální percepci chápat hlavně jako vytváření si obrazu jednotlivých spolupracovníků.

Polyhistoria = jedinec s velkým, širokým vzděláním, znalec několika vědních oborů

Preceptor = učitel, vychovatel, taktéž domácí učitel a zastarale učitelský pomocník

Procovský = projev povýšenectví, nadutosti

Puritánství = nejčistší dodržování pravidel, přísnost mravů

Rozšířené vědomí - z hlediska psychologie lze definovat jako zážitky překračující hranice empirického (smyslového) vědomí

Římský klub - představuje mezinárodní organizaci založenou v Římě a soustřeďující přední světové vědce, kteří se zabývají analýzami a prognózami vývoje některých globálních problémů

Samaritánství = nezištná pomoc bližnímu, prokazování milosrdenství - pojem z bible (samařan).

Sémiotika = teorie znakových soustav, která se zabývá vlastnostmi znaků od primitivních přes přirozené jazyky až k formalizovaným soustavám

Strukturalismus = rozkládání (analýza) duševních struktur, jeden z psychologických směrů 19. století

Talmud = monumentální kolektivní dílo shrnující tradiční židovská učení, zejména právní a obřadní předpisy, mravní zásady, teologické otázky apod.

Univerzitní extenze = univerzita pořádá přednášky učitelů pro veřejnost
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama